• BMB LEGAL
    ჩვენი კომპანია საქართველოში გთავაზობთ კვალიფიციური იურიდიული მომსახურებას
  • BMB LEGAL
    ჩვენი კომპანია საქართველოში გთავაზობთ კვალიფიციური იურიდიული მომსახურებას
  • BMB LEGAL
    ჩვენი კომპანია საქართველოში გთავაზობთ კვალიფიციური იურიდიული მომსახურებას

ჩვენი კომპანია საქართველოში გთავაზობთ

კვალიფიციური იურიდიული მომსახურების ფართო სპექტრს როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირებისთვის. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, თქვენი საკუთარი წარმატებისთვის გამოიყენოთ და ისარგებლოთ ჩვენი გამოცდილებით.

ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდის თითოეულ წევრს აქვს მრავალწლიანი იურიდიული პრაქტიკა და გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა არამარტო კერძო, არამედ საჯარო უწყებებში საქმიანობით. ჩვენ ვმოქმედებთ დამოუკიდებლობის, ნდობისა და კონფიდენციალურობის პრინციპების განუხრელი დაცვით. ჩვენ ვართ ორიენტირებულები კლიენტთა ინტერესებზე და ვიცავთ მათ კანონით ნებადართული ყველა საშუალებით. ჩვენი საქმიანი და პროფესიული რეპუტაცია ჩვენთვის წარმოადგენს ხელშეუხებელ და უმთავრეს ღირებულებას.

ჩვენი სერვისი

ჩვენი სერვისი მოიცავს ზეპირ და წერილობით კონსულტაციებს, რეკომენდაციებს, დოკუმენტების შედგენას, დამუშავებას და კორექტირებას, ნებისმიერი საკითხის სამართლებრივი მხარის შესწავლას და დასკვნის მომზადებას, სამართლებრივი რისკების დადგენას და შეფასებას, კლიენტის თანხლებას საქმიან ურთიერთობებში, წარმომადგენლობას სასამართლოში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში, არბიტრაჟში და მესამე პირებთან ურთიერთობაში.

სერვისები
კორპორატიული სამართალი

იურიდიული პირის გამართულად ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ბიზნეს-საქმიანობის კვალიფიციურად წარმართვა, არამედ პარტნიორებს შორის კორპორატიული ურთიერთობების კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით განხორციელება. გთავაზობთ პარტნიორთა გადაწყვეტილებების, ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირების ბრძანებების, დირექტორებთან სასამსახურო (შრომის) ხელშეკრულებების, შინაგანაწესების და სხვა კორპორატიული მნიშვნელობის დოკუმენტების დამუშავებას და შედგენას, ასევე - მათ სანოტარო დამოწმებასა და სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირებას.

კომპანიის რეგისტრაცია

საქართველოს ხელსაყრელი მდებარეობა, ბიზნესის კეთების სიმარტივე, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების არსებობა, ცალკეული სახეობის იურიდიულ პირთათვის საგადასახადო შეღავათების არსებობა (მაგალითად: ვირტუალური ზონის პირებისთვის და ა.შ.) მნიშვნელოვნად ზრდის ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს და მის პოტენციალს. აღნიშნულის გამო კომპანიის რეგისტრაცია საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი იურიდიული მომსახურებაა. გთავაზობთ კლიენტის ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით, უმოკლეს დროში, ნებისმიერი ტიპის საწარმოს სადამფუძნებლო დოკუმენტების მომზადებას მაღალკვალიფიციურად და კომპანიის სახელმწიფო რეგისტრაციას.

მოქალაქეობა/იმიგრაცია:

საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვება ან საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღება უკანასკნელი პერიოდის ერთ-ერთ მოთხოვნად იურიდიულ სერვისს განეკუთვნება. საქართველოს მოქალაქეობა მოიპოვება დაბადებით ან ნატურალიზაციით. არსებობს ნატურალიზაციის რამოდენიმე სახე. ასევე, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილია საქართველოში ბინადრობის ნებართვის ცალკეული სახეები. სასურველი მიზნის მისაღწევად, საქართველოში ლეგალურად ცხოვრებისა და საქმიანობისთვის მნიშვნელოვანია თავიდანვე კვალიფიციური იურიდიული დახმარების მიღება. ჩვენი მაღალკვალიფიციური გუნდი გთავაზობთ მომსახურებას საქართველოს მოქალაქეობის ან ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად; ჩვენი კვალიფიკაცია დაგიზოგავთ დროს და სახსრებს თქვენთვის სასურველი შედეგის მისაღებად.

სახელშეკრულებო ურთიერთობები

ყოველდღიური ცხოვრება წარმოუდგენელია სახელშეკრულებო ურთიერთობების გარეშე. ხელშეკრულება ფორმდება მაშინაც, როცა, როგორც წესი, ამაზე წარმოდგენაც არ აქვთ ადამიანებს, მაგალითად, სახელშეკრულებო ურთიერთობაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება, ყოველდღიური საჭიროების პროდუქტების შეძენა, მობილური ტელეფონის სერვისებით სარგებლობა, კომუნალური სერვისებით სარგებლობა და ა.შ. ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება წარმოუდგენელია ხელშეკრულებების გარეშე. თუმცა იმ შემთხვევებში, როდესაც დგება არასტანდარტული და რთული შინაარსის ხელშეკრულებების შედგენის საჭიროება, აუცილებელია კვალიფიციური სამართლებრივი დახმარება. ჩვენი გაგიწევთ პროფესიონალურ სერვისს ნებისმიერი სირთულის ხელშეკრულების მომზადების, კორექტირების, სამართლებრივი ანალიზის და გაფორმების დროს.