სერვისები

BMB LEGAL

კორპორატიული სამართალი

იურიდიული პირის გამართულად ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ბიზნეს-საქმიანობის კვალიფიციურად წარმართვა, არამედ პარტნიორებს შორის კორპორატიული ურთიერთობების კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით განხორციელება. გთავაზობთ პარტნიორთა გადაწყვეტილებების, ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირების ბრძანებების, დირექტორებთან სასამსახურო (შრომის) ხელშეკრულებების, შინაგანაწესების და სხვა კორპორატიული მნიშვნელობის დოკუმენტების დამუშავებას და შედგენას, ასევე - მათ სანოტარო დამოწმებასა და სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირებას.

კომპანიის რეგისტრაცია

საქართველოს ხელსაყრელი მდებარეობა, ბიზნესის კეთების სიმარტივე, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების არსებობა, ცალკეული სახეობის იურიდიულ პირთათვის საგადასახადო შეღავათების არსებობა (მაგალითად: ვირტუალური ზონის პირებისთვის და ა.შ.) მნიშვნელოვნად ზრდის ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს და მის პოტენციალს. აღნიშნულის გამო კომპანიის რეგისტრაცია საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი იურიდიული მომსახურებაა. გთავაზობთ კლიენტის ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით, უმოკლეს დროში, ნებისმიერი ტიპის საწარმოს სადამფუძნებლო დოკუმენტების მომზადებას მაღალკვალიფიციურად და კომპანიის სახელმწიფო რეგისტრაციას.

მოქალაქეობა/იმიგრაცია:

საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვება ან საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღება უკანასკნელი პერიოდის ერთ-ერთ მოთხოვნად იურიდიულ სერვისს განეკუთვნება. საქართველოს მოქალაქეობა მოიპოვება დაბადებით ან ნატურალიზაციით. არსებობს ნატურალიზაციის რამოდენიმე სახე. ასევე, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილია საქართველოში ბინადრობის ნებართვის ცალკეული სახეები. სასურველი მიზნის მისაღწევად, საქართველოში ლეგალურად ცხოვრებისა და საქმიანობისთვის მნიშვნელოვანია თავიდანვე კვალიფიციური იურიდიული დახმარების მიღება. ჩვენი მაღალკვალიფიციური გუნდი გთავაზობთ მომსახურებას საქართველოს მოქალაქეობის ან ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად; ჩვენი კვალიფიკაცია დაგიზოგავთ დროს და სახსრებს თქვენთვის სასურველი შედეგის მისაღებად.

სახელშეკრულებო ურთიერთობები

ყოველდღიური ცხოვრება წარმოუდგენელია სახელშეკრულებო ურთიერთობების გარეშე. ხელშეკრულება ფორმდება მაშინაც, როცა, როგორც წესი, ამაზე წარმოდგენაც არ აქვთ ადამიანებს, მაგალითად, სახელშეკრულებო ურთიერთობაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება, ყოველდღიური საჭიროების პროდუქტების შეძენა, მობილური ტელეფონის სერვისებით სარგებლობა, კომუნალური სერვისებით სარგებლობა და ა.შ. ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება წარმოუდგენელია ხელშეკრულებების გარეშე. თუმცა იმ შემთხვევებში, როდესაც დგება არასტანდარტული და რთული შინაარსის ხელშეკრულებების შედგენის საჭიროება, აუცილებელია კვალიფიციური სამართლებრივი დახმარება. ჩვენი გაგიწევთ პროფესიონალურ სერვისს ნებისმიერი სირთულის ხელშეკრულების მომზადების, კორექტირების, სამართლებრივი ანალიზის და გაფორმების დროს.

შრომითი ურთიერთობები

საქართველოს შრომის კოდექსში 2013 წელს განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. შრომის კოდექსში აისახა საერთაშორისო სტანდარტები და შრომის საერთაშორის ორგანიზაციის რიგი რეკომენდაციები. 2018 წელს კი ამოქმედდა „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი. დაგროვდა მდიდარი სასამართლო პრაქტიკა შრომითი ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ამდენად, ყველა იმ იურიდიული პირისთვის, რომელსაც ჰყავს დასაქმებული, ან ფიზიკური პირისთვის, რომელიც წარმოადგენს დასაქმებულს, მნიშვნელოვანია საკუთარი შრომითი უფლებების კვალიფიციური ცოდნა და დაცვა. ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილება შრომით სამართალში თქვენთვის არის საუკეთესო შესაძლებლობა, დაიცვათ თავი შრომით ურთიერთობებში მეორე მხარის არაკეთილსინდისიერი ქცევისგან და განახორციელოთ თქვენი უფლებები და პრივილეგიები.

ლიცენზიები და ნებართვები

ლიცენზიები და ნებართვები კანონმდებლობით დაწესებულია ისეთი სახის საქმიანობებისთვის, რომელთა მიმართ საჯარო/სახელმწიფო ზედამხედველობის აუცილებლობა განპირობებულია სახელმწიფო, სოციალური, ეკონომიკური ან/და ფინანსურის მნიშვნელობის ფაქტორებით. ამიტომ, ამგვარ საქმიანობათა წამოწყება სახელმწიფო უწყებებთან შეთანხმების გარეშე დაკავშირებულია მძიმე ადმინისტრაციულ და რიგ შემთხვევებში, სისხლის სამართლის სანქციებთან. სახელმწიფოს მხრიდან ლიცენზირებას და ნებართვებს ექვემდებარება, მაგალითად, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობასთან დაკავშირებული საქმიანობა, ფინანსური ხასიათის საწარმოთა საქმიანობები, სადაზღვევო საქმიანობები და ა.შ. ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ სასურველი ლიცენზიის/ნებართვის მოპოვებაში; ჩვენი პროფესიონალიზმი დაგიცავთ იმ რისკებისგან, რომელიც ჩვეულებრივ ახლავს ლიცენზიებსა და ნებართვებს დაქვემდებარებულ საქმიანობებს.

ადმინისტრაციულ საქმეთა წარმოება

ცალკეულ საჯარო და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ისეთივე განუყოფელი ნაწილია, როგორც კერძო სამოქალაქო მნიშვნელობის ურთიერთობები ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის. ხშირად, როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს ესაჭიროებათ მრავალრიცხოვან ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებში გარკვევა, მათი გასაჩივრება და მონაწილეობა ადმინისტრაციულ წარმოებებში. ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის მრავალწლიან გამოცდილებაზე დაყრდნობით გთავაზობთ ჩვენს სერვისს, რომელიც დაგიზოგავთ დროს და დაგეხმარებათ ადმინისტრაციული კანონმდებლობით თქვენთვის დადგენილი უფლებებით სარგებლობაში.

წარმომადგენლობა სასამართლოსა და არბიტრაჟში

თანამედროვე საზოგადოებაში ადამიანის ნებისმიერი უფლება და თავისუფლება დაკარგავდა შინაარსს და მნიშვნელობას, რომ არ არსებობდეს მათი დაცვის გარანტორი მართლმსაჯულების სისტემა.
სასამართლოსადმი მიმართვის უფლება არის ე.წ. ინსტრუმენტალური უფლება, რომელიც გარანტირებულია არამხოლოდ საქართველოს უმაღლესი კანონით - კონსტიტუციით, არამედ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით. ჩვენ გთავაზობთ კვალიფიციურ წარმომადგენლობას სასამართლოსა და არბიტრაჟში, თქვენი უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვას არამხოლოდ ქართული სასამართლოს პრაქტიკაზე, არამედ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტებზე (გადაწყვეტილებებზე) დაყრდნობით. ჩვენი გუნდის თითოეულ წევრს აქვს სასამართლოებთან ურთიერთობის მრავალწლიანი გამოცდილება, რაც უზრუნველყოფს თქვენი ინტერესების მაქსიმალურად მაღალკვალიფიციურ დაცვას.

საწარმოს რეორგანიზაცია/ შერწყმა და შთანთქმა

კომპანია BMB Legal გთავაზობთ იურიდიულ დახმარებას შერწყმისა და შთანთქმის სფეროში. ჩვენი გამოცდილება დაგეხმარებათ წარმატებულად განახორციელოთ თქვენი კორპორაციული მიზნები და მინიმუმამდე დაიყვანოთ ყველა მოსალოდნელი საოპერაციო შეფერხებები და რისკები, რაც თან ახლავს ამ სფეროში არსებულ რთულ გარიგებებს.
ჩვენი დახმარებით შეძლებთ მოაწესრიგოთ ერთობლივ საწარმოებთან, საწარმოების რეორგანიზაციასთან (შერწყმა/გაერთიანება/გამოყოფა), სატენდერო შეთავაზებებთან, ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით არსებული საწარმოს წილის/აქციების ყიდვა-გაყიდვასთან, რეფინანსირებასთან და M&A დაკავშირებული სხვა საკითხები.

ბიზნეს დავები /კორპორატიული დავები

BMB Legal იურისტები დავიცავთ თქვენს ინტერესებს კორპორატიულ დავებში, გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოსა და არბიტრაჟში, დაგეხმარებით დავის მოგვარების ყველაზე ოპტიმალური გზის შერჩევასა და ეფექტური შედეგების მიღწევაში.
ჩვენ ვიცით კანონმდებლობის ნორმებისა და სასამართლო პრაქტიკის ერთმანეთთან ეფექტურად შეთავსება, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას დაგეხმაროთ გართულებული სიტუაციებიდან ყველაზე საუკეთესო გამოსავლის მონახვაში, რომლეთა გადაწყვეტა ვერ ხდება ერთმნიშვნელოვნად და მოითხოვს არასტანდარტულ მიდგომებს.

გადახდისუუნარობა

იურიდიული პირების გადახდისუუნარობა (გაკოტრება) ყოველთვის არის კომპანიის მძიმე ეკონომიკური პრობლემების შედეგი. ბევრი კომპანია აღმოჩნდება ისეთ სიტუაციაში, როდესაც ვერ უმკლავდება ფინანსურ პრობლემებს, ხოლო კრიზისული სიტუაციიდან გამოსვლის თითქმის ერთადერთ შესაძლო გზას წარმოადგენს გადახდისუუნარობის (გაკოტრების) წარმოების დაწყება, რაც უკავშირდება იურიდიულად რთული კომპლექსური ღონისძიებების გატარებას. ამიტომ ამ პროცესების იურიდიული თანხლება სარგებლობს დიდი პოპულარობით.
ჩვენი კომპანია მზად არის გაგიწიოთ პროფესიონალური იურიდიული დახმარება გადახდისუუნარობის (გაკოტრების) საქმის წარმოების დროს თქვენი ინტერესების დაცვაში, როგორც კრედიტორის, ასევე
მოვალის მხარეს. გთავაზობთ, კომპლექსურ მხარდაჭერას გადახდისუუნარობის (გაკოტრების) საქმის წარმოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რაც მოიცავს:
- მოვალის ფინანსურ მდგომარეობაზე წინასწარი ანალიზის გატარებას და მოვალესთან მუშაოების სტრატეგიის შერჩევას;
- მოვალის გაკოტრებულად ცნობისათვის საჭირო განცხადების მომზადებას და სასამართლოში წარდგენას;
- კრედიტორის/მოვალის ინტერესების დაცვას სასამართლოში, ყველა საჭირო პროცედურების თანხლებას და სხვა ამ სფეროში არსებული საკითხების გადაჭრას;

მემკვიდრეობა

კომპანია BMB Legal გთავაზობთ მომსახურების სრულ სპექტრს სამემკვიდრეო სამართალურთიერთობიდან გამომდინარე საკითხებზე. ჩვენი დახმარებით თქვენ შეძლებთ გადაჭრათ ისეთი საკითხები, როგორიცაა მემკვიდრეობის მიღება და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტების მოძიება/შედგენა;
სამემკვიდრეო ქონების მისაღებად წარმომადგენლობა სახელმწიფო ორგანოებში, სასამართლოში და ნოტარიუსთან;
ანდერძის შედგენა/გასაჩივრება;
მემკვიდრეობის მიღებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარება დავის გარეშე ან თქვენი ინტერესების დაცვა სასამართლოში;
სამემკვიდრეო ქონებისა და მემკვიდრეების სამართლებრივი უფლებების დაცვა;